Ubezpieczenie AC

W naszym biurze, w jednym miejscu, możesz poznać ofertę kilkunastu firm ubezpieczeniowych. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą naszego biura skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub wypełnij formularz AC bądź  formularz OC i AC.


Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli osoby ubezpieczającej lub uprawnionej do korzystania z tego pojazdu. Jednak w każdych ogólnych warunkach autocasco znajduje się katalog wyłączeń tj. takich przypadków w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności. 

Do najważniejszych z nich należą sytuacje gdy:

  • kierujący pojazdem w chwili wypadku znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub podobnie działających środków;
  • kierujący pojazdem w chwili wypadku nie posiadał wymaganych przez przepisy państwa uprawnień do kierowania pojazdem;
  • gdy pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, a przyczyniło się to do powstania szkody;
  • szkoda została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego;
  • doszło do kradzieży pojazdu, gdy zostały zostawione w pojeździe kluczyki do jego uruchomienia.


Zasady ustalania składki ubezpieczeniowej za autocasco towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej zawierają w taryfie składek. Każde towarzystwo ubezpieczeń indywidualnie ustala parametry, które służą do wyliczenia składki za to ubezpieczenie. Do najważniejszych wskaźników, od których zakład ubezpieczeń ustala wysokość składki ubezpieczeniowej zaliczyć należy: rodzaj i wartość pojazdu, zakres ubezpieczenia (podstawowy czy rozszerzony), miejsce zamieszkania czy przebieg ubezpieczenia (szkodowy lub bezszkodowy).